Yayın ve Yazım Koşulları

1-      “Sanat ve İletişim- Art and Communication” dergisi Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültesi tarafından aralık ve mayıs ayı olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır.

2-      “Sanat ve İletişim- Art and Communication” dergisi, hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır.

3-      Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve özgün olmalıdır.

4-      Temel redaksiyon kuralı: Türkçe makalelerde; dilbilgisi ve yazım kuralları için Ömer Asım Aksoy’un “Ana Yazım Klavuzu” esas alınmıştır. Yazılar buna uygun düzenlenip gönderilmelidir.

5-      Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz.

6-      Makalenin yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini tam olarak belirtmelidir. (Bu bilgiler, yalnızca, yazarın isminin belirtildiği kopyada olmalı, diğerlerine konmamalıdır.) Yazılar ve beraberinde kullanılacak görsel malzemeler  [email protected] (adres belirlendikten sonra yazılacak doğrusu) adresine gönderilmelidir.

7-      Yazıların bir başlığı ve başlığın altında en çok 100 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce (Times 9 punto) özet bulunmalıdır.

8-      Özetlerin altında konunun özüyle doğrudan bağlantılı Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük bulunmalıdır. (En fazla 5 sözcük).

9-      Yazılarda tablo, şekil ve fotoğraflar kullanılabilir. Kullanılacak tablo, şekil ve fotoğraflar ayrı sayfalar halinde gönderilmeli; metin içindeki yerleri ve alt bilgiler belirtilmeli; yüksek çözünürlükte ve çok temiz olmalıdır.

10-  Metinde görüntü kullanılması durumunda, alt bilgilerin sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır:

Sanatçı adı, yapıt adı(italik), tarih, malzeme/teknik, boyut (örneğe bkz.)
Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, tuvale yağlıboya, 244 x 234 cm.

11-  Yazılar en çok 3000 kelime olmalı ve içerikteki görsel öğelerin çokluğuna bağlı olarak azaltılmalıdır. (Microsoft Word programında; A4 formatında, üst, sağ ve sol kenarları 2.5 cm, alt kenar 3 cm boşluk bırakılarak 12 punto, 1 satır arası ve Times karakteri kullanıldığında boşluksuz tam sayfa 500 kelime tutmaktadır)

12-  Yazı başlıkları 16 punto Times Bold, alt başlık varsa 14 punto Times Bold ve ana metin içindeki başlıklar 12 punto Times bold olarak yazılmalıdır.

13-   Metin içindeki göndermeler parantez içinde (soyad, tarih: sayfa no) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Turani, 1982: 192) Üç satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 9 puntoyla, 1 satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.

14-  Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

      15- Metin içinde yararlanılan ve belirtilen kaynakların hepsi, metin sonundaki Kaynakça’da da yer almalıdır. Metin içinde belirtilmeyen hiçbir
        kaynak, Kaynakça’da gösterilemez. Kaynakça’da yazar ve eser aşağıdaki gibi gösterilir.

       a. Eser kitapve tek yazarlı ise sıralama şöyledir:
       Soyad, ad, kitap adı (bold), yayınevi (çeviri ise çevirmen adı), yer, tarih.
      
      Tek yazarlı kitap için örnek:
      Baynes, Ken, Toplumda Sanat, Yapı Kredi Yayınları, çev. Yusuf Atılgan, İstanbul, 2002.

      b. Eser çift ya da daha çok yazarlı ise; birinci yazarın soyadı, adı, ikinci yazar … şeklinde devam eder.
      Çift ya da çok yazarlı kitap için örnek:
      Bolca, Ali, Hasan Yıldız, Sanatın Anlamı, X Yayınevi, Ankara, 1999.

      c. Eser derleme kitapise:
      Kitap içinde makalesinden yararlanılan yazarın adı, “makalenin adı (tırnak içinde)”, kitabın adı (bold), kitabı derleyenin (ya da hazırlayanın)
      adı, yayınevi, yer, tarih.
      Derleme kitaptan kaynak göstermeye örnek:
      Sanouillet, Michel, “Dadacılığın Kökleri: Zürih ve New York”, Modernizmin Serüveni, haz. Enis Batur, YKY, İstanbul, 1997.

      d. Yararlanılan eser dergi ise:
      Yazar adı,“makalenin adı (tırnak içinde)”, derginin adı (bold), sayı no, yayınevi, yer, ay (ya da mevsim), tarih: sayfa.
      Dergiden kaynak göstermeye örnek:
      Kortun, Vasıf, “Küratörün Bir Sergiye Getirebileceği Tek Şey Bir İklimdir”, Sanat Dünyamız, sayı 82, YKY, Kış 2002: 74.
    
      e. İnternet ortamından kaynak gösterme için örnek:
      Ball, John, “Art for Us,” Library Journal, February 20, 2001, (erişim) http//www.art.com.eng./ehost, 3 Nisan 2004: 5.
  
    16-  Dergide basılacak makalelere telif hakkı ödenmeyecektir.